ZHUCHENG JINLONG MACHINE MANUFACTURE CO.LTD, Hytaýyň daşky gurşawy goramak pudagynyň ösüş ýagdaýynyň zerurlyklaryna laýyklykda dürli bölümleriň we üýtgedip gurmak syýasatlarynyň ýolbaşçylygynda döredilen ýokary tehnologiýaly daşky gurşawy goramak in engineeringenerçilik kompaniýasydyr.

Koprak oka

HABARLAR

 • Lagym kanalizasiýa enjamlary , MBR Hapa suwlary arassalaýjy zawod

  Lagym lagym arassalaýjy enjamlar 1 、 Önümlere syn 1. Içerki we daşary ýurt içerki lagym arassalaýjy desgalaryň iş tejribesini jemlemegiň esasynda, özleriniň ylmy gözlegleri we in engineeringenerçilik tejribesi bilen birleşdirilen anaerob hapa suwlary arassalaýan zawod döredildi.Enjam BOD5, COD, NH3-N, bakteriýalary we wiruslary aýyrmak üçin MBR membranasynyň bioreaktoryny ulanýar.Durnukly we ygtybarly tehniki öndürijiligi, gowy bejeriş täsiri, pes maýa goýujylary ...

  Koprak oka
 • Lagym arassalamak

  Plastmassa önümçiligimizde we durmuşymyzda möhüm çig maldyr.Plastiki önümleri durmuşymyzyň hemme ýerinde görmek bolýar we sarp ediş artýar.Plastiki galyndylar gaýtadan ulanylýan çeşme.Umuman aýdanyňda, ezilýär we arassalanýar, plastik bölejiklere öwrülýär we gaýtadan ulanylýar.Plastiki arassalaýyş işinde köp mukdarda galyndy suw öndüriler.Hapa suwlarda esasan çökündiler we plastmassa ýüzüne birikdirilen beýleki hapalar bar.Göni bejergisiz boşadylsa ...

  Koprak oka
 • Toplumlaýyn içerki lagym enjamlary

  Kanalizasiýa toplumlaýyn arassalaýyş enjamlary, esasy çökündi tankyny, I we II derejeli kontakt oksidleýiş tankyny, ikinji derejeli çökündi tankyny we palçyk tankyny birleşdirýän we kontaktyň okislenmegi üçin I we II derejeli kontakt okislenme tankynda partlama aerasiýasyny amala aşyrýan enjamdyr. lagym we arassalanan palçyk usuly täsirli birleşdirilip, lagym arassalaýyş işini we infrastruktura gurluşygyny dizaýn etjek birini gözlemek ýadaw işini tygşytlap biler.Integrirlenen ...

  Koprak oka
 • Guşak süzgüçli pressiniň galyndy zyňylmagyna täsir edýän birnäçe faktor

  Guşak süzgüç basyşynyň palçyk basylmagy dinamiki iş prosesi.Palçygyň mukdaryna we tizligine täsir edýän birnäçe faktor bar.1. Galyňlaşdyryjynyň galyndy çyglylygy, galyňlaşdyryjydaky palçygyň çyglylygy 98,5% -den pes, palçyk basyşynyň palçykdan çykaryş tizligi 98.5-den has ýokary.Palçygyň çyglylygy 95% -den pes bolsa, palçyk basylmagy üçin amatly däl suwuklygy ýitirer.Şonuň üçin azaltmak zerur ...

  Koprak oka
 • Qualityokary hilli aýlawly deprek mikro süzgüç mikro-süzgüçli maşyn

  Mikrofilter, gaty suwuklygyň bölünmegini amala aşyrmak üçin kanalizasiýa suwundaky gaty bölejikleri saklamak üçin deprek görnüşli süzgüç enjamlaryna berkidilen 80 ~ 200 mesh / inedördül dýuým mikropor ekrany ulanýan arassalaýjy enjamdyr.Süzgüç bilen bir wagtyň özünde, mikroply ekrany aýlanýan deprek aýlanmagy we ýuwulýan suwuň güýji bilen arassalap bolýar.Enjamlary gowy ýagdaýda saklaň.Lagymdaky gaty galyndylary bölmek arkaly aýlanýan deprek paneli ...

  Koprak oka